BigNumber

Posted on

BigNumber

[Algorithm Gossip: 超长整数运算(大数运算)]

说明

基于记忆体的有效运用,程式语言中规定了各种不同的资料型态,也因此变数所可以表达的最大整数受到限制,例如123456789123456789这样的 整数就不可能储存在long变数中(例如C/C++等),我们称这为long数,这边翻为超长整数(避免与资料型态的长整数翻译混淆),或俗称大数运算。

解法

一个变数无法表示超长整数,则就使用多个变数,当然这使用阵列最为方便,假设程式语言的最大资料型态可以储存至65535的数好了,为了计算方便及符合使用十进位制的习惯,让每一个阵列元素可以储存四个位数,也就是0到9999的数,例如: 大数运算 很多人问到如何计算像50!这样的问题,解法就是使用程式中的乘法函式,至于要算到多大,就看需求了。 如果您使用的是Java,那么在java.lang下有BigInteger与BigDecimal可以直接进行大数运算。 由于使用阵列来储存数值,关于数值在运算时的加减乘除等各种运算、位数的进位或借位就必须自行定义,加、减、乘都是由低位数开始运算,而除法则是由高位数开始运算,这边直接提供加减乘除运算的函式供作参考,以下的N为阵列长度。

实作

  • C void add(int /a, int /b, int /c) { int i, carry = 0; for(i = N - 1; i >= 0; i--) { c[i] = a[i] + b[i] + carry; if(c[i] < 10000) carry = 0; else { // 进位 c[i] = c[i] - 10000; carry = 1; } } } void sub(int /a, int /b, int /c) { int i, borrow = 0; for(i = N - 1; i >= 0; i--) { c[i] = a[i] - b[i] - borrow; if(c[i] >= 0) borrow = 0; else { // 借位 c[i] = c[i] + 10000; borrow = 1; } } } void mul(int /a, int b, int /c) { // b 为乘数 int i, tmp, carry = 0; for(i = N - 1; i >=0; i--) { tmp = a[i] / b + carry; c[i] = tmp % 10000; carry = tmp / 10000; } } void div(int /a, int b, int /c) { // b 为除数 int i, tmp, remain = 0; for(i = 0; i < N; i++) { tmp = a[i] + remain; c[i] = tmp / b; remain = (tmp % b) / 10000; } }

  • Java public class BigNumber { public static int[] add(int[] a, int[] b) { int carry = 0; int[] c = new int[a.length]; for(int i = a.length - 1; i >= 0; i--) { c[i] = a[i] + b[i] + carry; if(c[i] < 10000) carry = 0; else { // 进位 c[i] = c[i] - 10000; carry = 1; } } return c; } public static int[] sub(int[] a, int[] b) { int borrow = 0; int[] c = new int[a.length]; for(int i = a.length - 1; i >= 0; i--) { c[i] = a[i] - b[i] - borrow; if(c[i] >= 0) borrow = 0; else { // 借位 c[i] = c[i] + 10000; borrow = 1; } } return c; } public static int[] mul(int[] a, int b) { // b 为乘数 int carry = 0; int[] c = new int[a.length]; for(int i = a.length - 1; i >=0; i--) { int tmp = a[i] / b + carry; c[i] = tmp % 10000; carry = tmp / 10000; } return c; } public static int[] div(int[] a, int b) { // b 为除数 int remain = 0; int[] c = new int[a.length]; for(int i = 0; i < a.length; i++) { int tmp = a[i] + remain; c[i] = tmp / b; remain = (tmp % b) / 10000; } return c; } public static void main(String[] args) { int[] a = {1234, 5678, 9910, 1923, 1124}; int[] b = {1234, 5678, 9910, 1923, 1124}; int[] c = BigNumber.add(a, b); for(int i = 0; i < c.length; i++) { System.out.print(c[i]); } System.out.println(); } }

希望本站内容对您有点用处,有什么疑问或建议请在后面留言评论
转载请注明作者(RobinChia)和出处 It so life ,请勿用于任何商业用途
本文链接: BigNumber